Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obec Bory

               

 

OBEC BORY

 

zastúpená starostom obce, v súlade s § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona  NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov  vyhlasuje

 

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky

Materskej školy, Bory 59

 

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

 

 • predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a požiadavky podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
 • minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
 • vykonanie 1. atestácie, alebo jej náhradnej formy v zmysle § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z.    o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • ovládanie  práce s PC ( Word, Excel, internet)
 • znalosť právnych, ekonomických a  bezpečnostných predpisov potrebných  pre riadenie MŠ

 

Požadované doklady potrebné predložiť do VK spolu s prihláškou:

 

 • prihláška do výberového konania
 • overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe (nie zápočet rokov)
 • profesijný životopis
 • aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon funkcie vedúceho pedagogického zamestnanca
 • návrh koncepcie rozvoja materskej školy na funkčné obdobie          
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania

      (podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších  predpisov)

 

 

Prihlášku a ďalšie požadované doklady je potrebné zaslať, alebo osobne doručiť v uzatvorenej obálke s označením „ Výberové konanie – MŠ - neotvárať “,najneskôr do 09.06.2017 do 12.00 hod. na adresu:

 

       Obec Bory

       Obecný úrad Bory 84

       935 87 Bory

 

 

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke.

 


 

dnes je: 30.5.2017

meniny má: Ferdinand

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka