Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Štatút obce

Druhá hlava
MAJETOK OBCE
§ 6

1. Majetok obce Bory tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce a všetky pohľadávky a iné majetkové práva obce a majetkové práva ostatných subjektov založených, resp. vytvorených obcou.
Obec môže zveriť svoj majetok do správy subjektom, ktoré založila alebo zriadila.
2. Majetok obce Bory je využívaný najmä:
- pre verejné účely,
- na výkon samosprávy obce.
Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné.
3. Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely /najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá/ je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.
4. Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre subjekty a právnické osoby založené obcou alebo na ďalšie možné formy podnikateľskej činnosti v súlade s Obchodným zákonníkom.
5. Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť na plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce.
6. Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad.
7. Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.


§ 7

1. Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné hospodáriť s majetkom obce a majetkom v štátnom vlastníctve, ak aj vo vlastníctvo iných fyzických alebo právnických osôb, ktorý bol v obci zverený v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.
2. Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať.
3. Sú povinné najmä:
- udržiavať a užívať majetok,
- chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
- používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania
svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
- viesť majetok v predpísanej evidencii v súlade s platnou úpravou.
4. Na rozmnoženie, zveľaďovanie a údržbu majetku obce možno zorganizovať obecnú zbierku, povoliť lotériu alebo inú podobnú hru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
5. V majetkových veciach / majetkovoprávnych záležitostiach/ obce Bory koná v jej mene starosta.


§ 8

1. Obecné zastupiteľstvo môže zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie ako aj právnické osoby s majetkovou účasťou obce.
2. Podrobný postup zakladania, zriaďovania a kontroly rozpočtových a príspevkových organizácií a vymedzenie ich práv a povinností sa riadi zákonom.
3. Právnické osoby s majetkovou účasťou obce obec zakladá, resp. zriaďuje v súlade s platnou právnou úpravou.
4. Majetok obce a nakladanie s ním upravuje osobitný zákon.

 § 9


1. Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú „Zásady hospodárenia s majetkom obce Bory“, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
2. Zásady upravujú a bližšie vymedzujú najmä:
- majetok obce Bory
- nadobúdanie a prevody vlastníctva obce
- postup prenechávania majetku obce do užívania fyzickým a právnickým osobám
- správu majetku obce
- hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami obce
- nakladanie s cennými papiermi
- aukčný predaj vecí, kontrolu dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom
 


 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka