Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Štatút obce

Poznámka: Štatút obce Bory obsahuje 12 hláv, z tohto dôvodu sme rozdelili hlavy štatútu, aby bola každá zobrazená v osobitnej kapitole.


 Obecné zastupiteľstvo v Boroch na základe § 11 zák. SNR č. 369/1900 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva pre katastrálne územie obce Bory.

ŠTATÚT OBCE BORY
Prvá hlava
§ 1
Úvodné ustanovenie

Štatút obce Bory upravuje v súlade so všeobecné záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce. Ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši širšie vzťahy obce, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva a odmien.
Štatút obce Bory je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.


§ 2
Postavenie obce

- obec Bory je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Územie obce tvorí jeden celok katastrálneho územia. Zmeny územia obce Bory možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi
- obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami obce
- základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov
- obec má právo na svoje obecné symboly
- ukladať obci povinnosti a obmedzenia možno len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.


§ 3
Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

- obyvateľom obce Bory je občan, ktorý je v obci prihlásený na trvalý pobyt
- obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce, najmä výkonom svojich práv a povinností. Tieto sú zakotvené v ust. § 3 ods..2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
- obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi
- na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto má na jej území nehnuteľný majetok alebo v obci platí miestnu daň alebo miestny poplatok. Je v obci prihlásený na prechodný alebo dlhodobý pobyt a ten, kto má čestné občianstvo obce. Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce
- obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou – najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.


§ 4
Samospráva obce Bory

1. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, ak osobitý zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe / § 4 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb/.
2. Samosprávu obce Bory vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:
- orgánov obce
- hlasovaním obyvateľov obce
Obec je povinná pri plnení úloh samosprávy spolupracovať s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci a taktiež spolupracuje s politickými stranami a hnutiami, vyvíjajúcimi činnosť v obci, ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov obce.
3. Na plnenie úloh samosprávy obce alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia. Nariadenia obce nesmú odporovať ústave ani zákonom a medzinárodným zmluvám, s ktorými vyslovila súhlas NR SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach. Takéto nariadenie nesmie odporovať ústave, ústavným zákonom, medzinárodným zmluvám, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády ani inému všeobecne záväznému právnemu predpisu ministerstiev a prijímaní, nariadení obce, ich vydávaní ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento štatút a Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Boroch.
4. Obec vykonáva svoje samosprávne funkcie vymedzené v zák. SNR č. 369/1990 Zb. § 4 ods. 3.. 3.


§ 5
Vzťah štátu a obce

1. Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy. S prenesením úloh na obec štát poskytne obci potrebné finančné a iné materiálne prostriedky.
2. Výkon štátnej správy prenesený na obec zákonom riadi a kontroluje vláda.
3. Vzťah štátu a obce usmerňuje § 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
 


 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka